• BTCUSDT
  Alış
  7936.60000
 • %-0.0208
   
  -168.9000
 • 12:58:14
  Satış
  7936.50000
 • LTCUSDT
  Alış
  96.33200
 • %0.0214
   
  2.0140
 • 12:58:17
  Satış
  96.06700
 • ETHUSDT
  Alış
  255.18000
 • %0.0819
   
  19.3200
 • 12:58:14
  Satış
  255.17000
 • XRPUSDT
  Alış
  0.40515
 • %-0.0772
   
  -0.0339
 • 12:58:14
  Satış
  0.40426

Müşterini Tanı (KYC) Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÖZLEŞMESİ 


1.TARAFLAR 
İşbu kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi, (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) KAYI DİJİTAL TEKNOLOJİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “Kayex” olarak anılacaktır) ile www.kayex.com sitesine (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir ve Kullanım Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
2.TANIMLAR 
İşbu sözleşmede yer alan; 
KVK    : Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 
Açık Rıza    : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
Kişisel Veri Sahibi   : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
Kişisel Veri   : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir. 
Veri Sorumlusu   : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. 
Anayasa : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 
  
3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 
 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile aşağıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Kayex tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kayex’in sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kayex’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Kayex’in hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 
4.1. Kişisel verilerin işlenmesinde Genel İlkeler 
Kayex, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVK kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir. 
Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir: 
4.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun olunması 
Kayex basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. 
4.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 
Kayex, faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte KVK kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. 
4.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
Kayex, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. 
4.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
Kayex, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır. 
4.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 
Kayex, kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. 
4.2.Kişisel verilerin işlenme şartları 
Site üzerinden yürütülen kripto para alım satım işlemleri ile ilgili Kullanıcı’ya sunulacak her türlü hizmetlerde kullanılmak, Kullanıcı’nın kimliğini doğru ve mevzuatta yer aldığı şekilde tespit edebilmek ve her türlü kanun dışı para hareketinin önüne geçebilmek için, KVK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen Kullanıcı’ya ait kimlik bilgileri, adres, telefon numarası, Kayex nezdindeki kullanıcı hesaplarına ilişkin tüm bilgiler, vergi numaraları ve diğer kullanıcı bilgileri kaydedilmektedir. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemlere esas olmak, Platformun planlandığı şekilde ve sorunsuz olarak işleyişi için, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, MASAK, GİB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacı ile, Taraflar arasında imzalanan Sözleşme ve Sözleşme Ekleri’nin gereğini yerine getirmek gibi amaçlarla, Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, Kayex tarafından işlenmektedir.  
Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. Kayex, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. 
Yetkili kurum, kuruluş ve yargı makamları tarafından söz konusu bilgilerin istenmesi halinde bu bilgilerin paylaşılmasının yasal bir zorunluluk olduğu, bu nedenle paylaşılmasının hukuki bir gereklilik olduğu ve bu sebeple meydana gelebilecek 
zararlardan Kayex’in sorumlu tutulamayacağı işbu sözleşmelerin taraflarınca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. 
4.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Siteye üye olan herkes, kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, daha sonra kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikayet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılır. 
4.2.2. Açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği haller 
4.2.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir 
4.2.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
4.2.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 
4.2.2.4. Hukuki Yükümlülük 
Kayex, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
4.2.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 
4.2.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir 
4.2.2.7. Kayex’in Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kayex meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
4.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Kayex, KVK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır.  
KVK’nın 6’ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kayex, sisteme kayıt aşamasında Kullanıcılar’dan kimliğinin ön ve arka yüzünü sisteme yüklemelerini ve kimliğinin ön yüzü ile günün tarihinin ve kayex yazısının yazılı olduğu bir belge talep eder.. Yapılan bu işlem sebebi ile Kullanıcılar’a ilişkin “özel nitelikli kişisel veri” de toplanabilmektedir. Kullanıcılar söz konusu verilerinin işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini beyan eder. 
KVK’ya uygun bir biçimde Kayex tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:  
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 
4.4 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 
KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Kayex’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK 5’inci ve 6’ncı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK’da başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK’da belirtilen genel ilkelere ve KVK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak veri sahiplerine ilişkin veriler, veri kategorileri bazında işlenmektedir. 
4.5 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi 
KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir 
4.6 Kişisel Verilerin Aktarılması 
Gerek Anayasa gerek gerekse de KVK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, Kayex kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
4.7 Aydınlatma Yükümlülüğü 
Anayasa’ya göre herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK’nın 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kayex, bu kapsamda, Anayasa ve KVK’nın 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 
Bu kapsamda, KVK’nın 10’ıncı maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kayex’in kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK’nın 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan kullanım sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan her kişi bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir. 
Bunun yanında Kayex, KVK’daki tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır. 
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEM 
Kayex, Platform aracılığıyla istatistiki bilgiler üretebilmeyi, Kullanıcı davranışlarını gözeterek Platform’u daha efektif hale getirmeyi, Platform’u geliştirme çalışmalarında ihtiyacı olan dataları elde etmeyi amaçlamaktadır. 
Google dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, Platform reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin Platform’a geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kayex tarafından, Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca, Kullanıcılar ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla teknik iletişim dosyaları niteliğinde olan birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır. 
Yukarıda da belirtildiği üzere Kayex bilgi toplamak amacıyla çerezler kullanabilmektedir.  Bu kapsamda Kayex, işlenen verileri üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında sadece bu hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir . 
Kayex, çerez kullanarak Kullanıcı’ların Platform hakkındaki durum ve tercih ayarlarını saklar. Bu sayede Platform’un kullanımını kolaylaştırır. Çerezler aracılığıyla Platform’u kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Platform’u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgiler elde edilmektedir. Ayrıca, Kullanıcı’lar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan çerezler bu amaçlar doğrultusunda da kullanılmaktadır. Çerez, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcı’nın çerez kullanımına ilişkin ayarları tarayıcı üzerinden değiştirmesi mümkündür. Bu ayarlar sonucunda çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde Platform’un istendiği şekilde işlememesi veya Kullanıcı’ların Platform’a erişememesi gibi sonuçlar doğabilmektedir. Şirket ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla çerez aracılığıyla Kullanıcı’ların Platform üzerindeki davranışlarını (görüntülenen sayfa, ziyaret süresi vb.) izleyebilmektedir. 
6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
Kayex Kullanıcı’nın bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Platform’un güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. Kayex, veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK’nın 12’nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır. 
Kayex; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder. 
Kayex, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Sözleşme ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. 
Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Kayex uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.  
Kayex Tüzel kişiliği, çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel bilgileri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri KVK kanunu ve diğer kanunlarda yer alan hükümlere aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.  
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durum en kısa sürede ilgilisine bildirir. 
7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 
Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Kayex olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz. 
8. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ 
Kayex, Kullanıcı’nın paylaştığı kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. 
Buna ek olarak, Kayex, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 
9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ  
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini Kayex’e iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. 
Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak Kayex’e iletebileceklerdir. 
Kişisel veri sahipleri; 
▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, ▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, ▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ▪ KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
10.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI 
KVK’nın 13’üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@kayex.com e-posta adresinden, aşağıdaki adresten veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemler ile bize yazılı olarak iletebilirsiniz. 
 KAYI DİJİTAL TEKNOLOJİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Adres: ESENTEPE MAH. YAZARLAR SOK. N.21/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL  
Kayex, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, uygun gördüğü şekilde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.  
Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Kayex’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 
Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Kayex tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Şirket’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 
11. SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Kayex, işbu Sözleşme hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Sözleşme, Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.