• BTCUSDT
  Alış
  7936.60000
 • %-0.0208
   
  -168.9000
 • 12:58:14
  Satış
  7936.50000
 • LTCUSDT
  Alış
  96.33200
 • %0.0214
   
  2.0140
 • 12:58:17
  Satış
  96.06700
 • ETHUSDT
  Alış
  255.18000
 • %0.0819
   
  19.3200
 • 12:58:14
  Satış
  255.17000
 • XRPUSDT
  Alış
  0.40515
 • %-0.0772
   
  -0.0339
 • 12:58:14
  Satış
  0.40426

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası (AML Politikası)

KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI 
 
1. AMAÇ 
İşbu Kara Para Aklamayı Önleme (Anti-Money Laundering) Politikasının (“AML Politikası”) amacı; risk temelli bir yaklaşımla KAYI DİJİTAL TEKNOLOJİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ Kayex”) bünyesindeki kullanıcıları, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortam oluşmasını engelleme, bu doğrultuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin Kullanıcı ’ya bildirilmesidir. 
2. TANIMLAR 
 
2.1. Hesap: Kayex’in Site üzerinden sağladığı tüm ürün ve Hizmetlerden faydalanmak için Kullanıcının Site’de açtığı Kullanıcı hesabını, 2.2. Hizmet: Kayex Platformu üzerinden Kullanıcı ‘ya sağlanan ürün ve Hizmetler ile Kripto para alımı, satımı, depolaması ve takas hizmetlerini, 2.3. Kara para: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen; para, para yerine geçen her türlü kıymetli evrak, mal, gelirler, bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dâhil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri, 2.4. Kara para aklama: Kara para olduğu tespit edilmiş her türlü maddi menfaat ve değerin, yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacıyla kaynağının, gayri yasal özelliğinin gizlenmesine yönelik tüm işlemleri, 2.5. Kripto para: Şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, gibi dijital değerleri, 2.6. Kullanıcı: Kayex Platformu’na üye olan ve burada sunulan Hizmet ve ürünlerden ücret karşılığında faydalanan gerçek kişiyi, 2.7. Risk: Hizmet dolayısıyla Kayex, Kullanıcı ve Satıcı kişilerin maruz kalabileceği mali ya da itibari zarar ihtimalini, 2.8. Riskli ülke: Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde iş birliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkeleri, 2.9. Satıcı: Site üzerinden Kripto para satışı yapan satıcıyı, 2.10. Site: https://www.kayex.com  internet sitesini, uzantılarını ve ilgili tüm içeriğini, 2.11. Suç Geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini, 2.12. Suç gelirlerinin aklanması suçu: Alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tâbi tutmayı, 2.13. Şüpheli İşlem: Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde 
edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halini, 2.14. Terörizmin finansmanı suçu: Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesi kapsamında sayılan fon sağlanması veya toplanması yasak fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlamayı veya toplamayı, 2.15. Kayex Platformu: Site üzerinden Kayex tarafından işletilen Kripto para alışveriş platformunu ifade eder 2.16. Kurul: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nı (MASAK) ifade etmektedir.  
 
3. TEDBİRLER 3.1. Kayex bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki tedbirleri alacaktır: 3.1.1. Yeni ve mevcut tüm Kullanıcıların kimliklerini makul bir düzeye kadar doğrulama. Bu kapsamda Kayex, sisteme kayıt aşamasında Kullanıcılar’dan kimliğinin ön ve arka yüzünü sisteme yüklemelerini ve kimliğinin ön yüzü ile günün tarihinin ve kayex yazısının yazılı olduğu bir belge talep eder. 3.1.2. Kullanıcı ‘ya ait vergilendirme ve finansman işlemlerinin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama 3.1.3. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu AML Politikası çerçevesinde işlemleri kaydetme 3.1.4. Kayex nezdinde AML Politikasının icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için gerekli tedbirleri alma. 3.2. Kayex, işbu AML Politikasını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır. 
 
4. Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası 4.1. Kayex, Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası işbu AML politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu politika uyarınca Kayex, yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır. 
 
4.1.1. Kullanıcı kimliğini doğrulama. Bu kapsamda Kayex, sisteme kayıt aşamasında Kullanıcılardan kimliğinin ön ve arka yüzünü sisteme yüklemelerini ve kimliğinin ön yüzü ile günün tarihinin ve kayex yazısının yazılı olduğu bir belge talep eder 4.1.2. Kullanıcının gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma 4.1.3. Kullanıcının yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme 4.1.4. Kullanıcıyı ve Kullanıcının gerçekleştirdiği işlemleri ile Kullanıcı ilişkileri boyunca izlenme ve Kullanıcı profili ile karşılaştırma 4.1.5. Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Kullanıcıları, işlemleri ve diğer Kullanıcıları izleme 

 5. Risk Analizi ve İzleme 
 
5.1. Kayex, Kullanıcılarının finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Kullanıcıları izlemeye alabilmektedir. Bu, hesapları veya vergi beyannamelerini hazırlarken veya Kullanıcı ile başka herhangi bir iş yürütürken gerçekleştirilecektir. 5.2. Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı, Kayex’i ve kripto para borsasını risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir. 5.3. Kayex, bu kapsamda kripto para alım satım ve takas faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve düzenlemeleri sürekli izlemekte, risk grubu olarak nitelendirdiği Kullanıcı ve işlemleri daha sık kontrol etmektedir. 5.4. Kayex izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır. 
 
5.4.1. Yüksek risk grubundaki Kullanıcıların ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü 5.4.2. Kompleks ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü 5.4.3. Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü 5.4.4. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da Kullanıcı profili ile tutarlılığının analizi 5.4.5. Kullanıcılara ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek 5.4.6. Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak 5.4.7. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek 
 
5.5. Kayex, yüksek risk grubunda yer alan Kullanıcı ve işlemleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 
 
5.5.1. Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000 TRY’ye eşit veya fazla ise; 5.5.2. Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000 TRY’ye eşit veya fazla ise; 5.5.3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak; 5.5.4. Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak; 5.5.5. Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılar 5.5.6. Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda 5.5.7. Takdir yetkisi Kayex’e ait olmak üzere, olağandışı olduğu tespit edilen işlemler. 
 
6. Doğrulama Prosedürü 

 6.1. Kayex, para aklamayla mücadele standartlarını (AML) ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır. 6.1.1. Kayex Kullanıcıları bir doğrulama prosedürünü tamamlarlar. Bu kapsamda Kayex, sisteme kayıt aşamasında Kullanıcılardan kimliğinin ön ve arka yüzünü sisteme yüklemelerini ve kimliğinin ön yüzü ile günün tarihinin ve kayex yazısının yazılı olduğu bir belge talep eder. 6.1.2. Kayex, AML politikasının amaçları için Kullanıcıların çeşitli bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. 6.1.3. Kayex ikinci bir Kullanıcı kimlik belgesi talep edebilir: (Kullanıcının tam adını ve gerçek adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturası) 6.1.4. Kayex, Kullanıcıların ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan Kullanıcılar hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar. 6.1.5. Kullanıcının kimlik bilgileri değiştirilmişse veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, Kayex geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Kullanıcıdan güncellenmiş belgeler talep etme hakkına sahiptir. 
 
7. Şüpheli İşlem Raporlama 
 
7.1. Kayex’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler yürürlükteki mevzuat uyarınca Kurul’a bildirilmektedir. 7.2. Şüpheli İşlemler tutarlara bakılmaksızın doğrudan Kurul’a bildirilmektedir. 7.3. Şüpheli İşlem’i gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, Şüpheli İşlem’i bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. Görevlerini yerine getirirken, Çalışanlar ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde uyarılacak ve bu doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır. 7.4. Tespit edilecek ve raporlanacak Şüpheli İşlemler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir; 
 
7.4.1. Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler 7.4.2. Kullanıcının bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler 7.4.3. Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler 7.4.4. Kullanıcıların yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler 7.4.5. Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler 
8.  Eğitim 
 
8.1. Kayex, kurum kültürü yaratarak, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini 
yerine getirmektedir. Yükümlülükler çerçevesinde personele verilecek eğitimler en azından aşağıdaki konuları kapsayacaktır; 
 
8.1.1. Suçtan kaynaklanan terörist finansman kaynaklarının aklanması 8.1.2. Suç gelirlerinin aklanması aşamalarının, yöntemlerinin saptanması ve bu konudaki vaka analizleri 8.1.3. Suçtan kaynaklanan aklama ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat 8.1.4. Risk alanları 8.1.5. Kurumsal politika ve prosedürler 8.1.6. Kullanıcı bilgilerini doğrulama ile ilgili esaslar 8.1.7. Şüpheli işlem bildirimiyle ilgili esaslar 8.1.8. Muhafaza etme ve ibraz etme zorunluluğu 8.1.9. Bilgi ve belge sağlama zorunluluğu 8.1.10. Yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar 8.1.11. Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ile ilgili uluslararası düzenlemeler 
 
9. İç Denetim 
 
9.1. Kayex, kara para aklama ve terörizm finansmanına karşı kanun, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmakla yükümlüdür. 9.2. İşbu AML Politikasının uygulanmasından Kayex sorumlu olacaktır.